investičné, hypotekárne a poisťovacie služby

v Nitre od októbra 2007

Kto sme?

Spoločnosť IHPsTM – investičné, hypotekárne a poisťovacie služby so sídlom v Nitre, pôsobí na slovenskom finančnom trhu od októbra 2007. Svoju činnosť zahájila s myšlienkou, pomáhať ľuďom v ich finančnom plánovaní. Začatý piaty rok činnosti potvrdzuje, že cieľ a vízia firmy sú správne, čo potvrdzujú spokojní klienti.
V spoločnosti pracujú finanční agenti, ktorí na finančnom trhu pôsobia už druhé desaťročie. Prax a skúsenosti nadobudli aktívnym pôsobením nielen na slovenskom, ale aj na medzinárodnom finančnom trhu.
Slovenské korene firmy a medzinárodné skúsenosti sú predpokladom úspechu a napredovania.

Ďalej ponúkame:

Bezplatný finančný auditfinančné plánovanie.

Informácie o výhodách a možnostiach financovania vašej nehnuteľnosti.

Finančné vzdelávanie a pracovnú príležitosť s perspektívou kariérneho rastu s možnosťou pracovať na pozíciách rodinných finančných sprostredkovateľov alebo na manažérskych a riaditeľských pozíciách. Pracovnú príležitosť ponúkame tým záujemcom bez praxe a s praxou, ktorí sú ochotní vzdelávať sa, sú komunikatívni, sú čestní, sú ochotní pracovať v tíme, sú tvoriví a chcú pomáhať klientom a zabezpečovať pre klientov dlhodobé služby a starostlivosť.

Návod na dosiahnutie vášho úspechu pri práci rodinného finančného sprostredkovateľa a na pozíciách manažéra a riaditeľa pre sektory finančného sprostredkovania.

Podľa zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa finančnou službou rozumie služba poskytovaná finančnou inštitúciou alebo činnosť vykonávaná finančnou inštitúciou v sektore :

 1. poistenia alebo zaistenia,
 2. kapitálového trhu,
 3. doplnkového dôchodkového sporenia,
 4. prijímania vkladov,
 5. poskytovanie úverov.

Poskytovať kvalitné sprostredkovanie finančných služieb je pre našu spoločnosť mimoriadne dôležité. Každý občan má ustavične rastúce očakávania od obchodníkov a to hlavne v oblasti finančného sprostredkovania realizovaného finančnými agentmi. Naši odborníci – profesionáli, pre ktorých je pracovať v tejto profesii cťou, skutočne venujú čas pochopeniu súčasnej a želanej situácie klienta. Tým dokážu pomôcť vyriešiť jeho požiadavky a potreby.

Náš klient získava od nás pomoc a dlhodobé služby.

Možností ako ukladať svoje finančné prostriedky za účelom ich zhodnotenia je viac.

Možností ako ukladať svoje finančné prostriedky za účelom ich zhodnotenia je viac.
Sporenie – pravidelné ukladanie peňazí na bankový účet alebo sporiaci vklad, kde sú prakticky s minimálnym rizikom úročené spravidla vopred známou úrokovou sadzbou.
Investovanie – je naproti tomu ukladanie peňazí do takých aktív, ktoré so sebou nesú riziko straty hodnoty, výmenou za možnosť väčšieho zisku.

Prečo investovať???
– zabezpečujeme sa na „najdlhšiu dovolenku“ – dôchodok s cieľom udržania, prípadne
zlepšenia si svojho životného štandardu,
– tvorenie finančnej rezervy na vzdelanie detí,
– vyriešenie bytovej otázky, prípadne rekonštrukcie domu (bytu),
– štart do „života dospelých“ je lepší s kapitálom v rukách,
hľadanie možností ochrany úspor pred infláciou,
– iné dlhodobé ciele…

Súčasná legislatíva v oblasti kolektívneho investovania zabezpečuje investorom porovnateľné práva a ochranu ako v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Schéma fungovania kolektívneho investovania v Slovenskej republike:

Výhody investovania do podielového fondu…

 • možnosť nadpriemerného výnosu,
 • rozloženie rizika,
 • likvidita závisí od typu fondu,
 • veľký výber,
 • profesionálna správa,
 • efektívnosť nízkej vstupnej investície,
 • dostupnosť informácií.

Vysoký stupeň likvidity platí pre otvorený podielový fond, lebo :

 • je vytvorený na dobu neurčitú,
 • podielnik je oprávnený predložiť na vyplatenie podielový list kedykoľvek,
 • správcovská spoločnosť má povinnosť vyplatiť podielový list do 14 dní.

Rozloženie rizika – diverzifikácia je možná z nasledovných pohľadov :

 • typu investičných nástrojov (nástroje peňažného trhu, dlhopisy, akcie, opcie…),
 • odvetví (ťažba, spracovanie a predaj zlata, neželezné kovy a drahé kamene, informačné technológie, poisťovníctvo, priemyselná výroba, doprava, energetika,
 • spotrebný tovar, automobilový priemysel, bankovníctvo a pod.),
 • regiónov (Európa, USA, Japonsko, Emerging markets trhy…),
 • veľkostí (veľké nadnárodné spol., malé spol., lokálne spol…),
 • atď.

Stanovte si mieru rizika, ktorú ste ochotný akceptovať.
Investície môžu v čase rovnako rásť ako aj klesať. Preto by ste si mali v záujme dosiahnutia cieľa v stanovenom horizonte určiť mieru poklesu, ktorú ste ochotní akceptovať.

Stanovte si svoj investičný horizont.
Investičný horizont predstavuje časové obdobie, kedy chcete svoj cieľ dosiahnuť. Čím dlhší investičný horizont si stanovíte, tým menej vplýva riziko krátkodobého poklesu na vašu investíciu.

Čo ovplyvňuje vaše rozhodnutie?

 • výnos predstavuje výšku zhodnotenia vašich peňazí,
 • riziko predstavuje nebezpečenstvo poklesu investovaných finančných prostriedkov,
 • likvidita je schopnosť, ako rýchlo sa investícia môže premeniť späť na hotovosť.

Tieto tri kritériá spolu úzko súvisia, vzájomne sa ovplyvňujú. Tvoria tzv. investičný trojuholník.

Upozorňujeme, že minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky.

U Nás UŠETRÍTE ČAS – Čas sú peniaze. „Prejdeme“ banky za Vás:

Máte cieľ vybavenia hypotekárneho alebo stavebného úveru za účelom:

 • kúpy nehnuteľnosti (domu, bytu, pozemku)
 • rekonštrukcie nehnuteľnosti (domu, bytu)
 • úveru na zateplenie bytového domu
 • úveru bez dokladovania jeho použitia
 • alebo iného bankového úveru (napr. spotrebného, podnikateľského)?
 • alebo úveru naopak – najprv získate hypotekárny úver a potom si nájdete nehnuteľnosť.

Máme obchodné zastúpenie s viacerými bankami na Slovensku. Pod jednou strechou získate všetky informácie potrebné pre Vaše rozhodnutie. Ušetrite čas a Vy si vyberiete, v ktorej banke a za akých podmienok budete čerpať hypotekárny úver, prípadne či sa rozhodnete radšej čerpať stavebný úver alebo či využijete kombináciu oboch úverov. Stačí, aby ste nás kontaktovali a hypotéka, úver na zatepľovanie bytového domu, stavebný úver alebo iný spotrebný úver Vám budú vybavené podľa Vašich požiadaviek. Aby Vám bol poskytnutý úver je potrebné splniť podmienky banky.
Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás. Náš cieľ  = Vaša spokojnosť.

Napíšte nám

Momentálne tu nie sme. Môžete nám však poslať e-mail a my sa vám ozveme späť.

Not readable? Change text. captcha txt